Sakrament małżeństwa


Liturgia zawarcia związku małżeńskiego odbywa się w parafii jednego z narzeczonych. Jeśli oboje narzeczeni nie zamieszkują w naszej parafii a mają pragnienie zawrzeć małżeństwo w naszym kościele, zobowiązani są przedłożyć zgodę z parafii jednej ze stron (substytucja). Wtedy kancelaria naszej parafii załatwia formalności związane ze ślubem. Jeśli narzeczeni załatwiają wszystkie formalności w swoich parafiach, a w naszym kościele ma miejsce jedynie obrzęd zaślubin, należy przedłożyć dokument potwierdzający ten fakt (licencja).

Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej aby uzgodnić z dyżurnym księdzem datę i godzinę ślubu.

W naszej parafii nie błogosławimy związków małżeńskich w piątki.

Na trzy miesiące od planowanej daty zawarcia związku małżeńskiego, narzeczeni zgłaszają się osobiście do kancelarii  aby spisać protokół kanonicznego badania narzeczonych.

Wymagane są następujące dokumenty:

– Świadectwo Chrztu Świętego i Bierzmowania;

– Dowody osobiste;

– Dokument potwierdzający ukończenie lub trwanie kursu przedmałżeńskiego;

– Substytucję (jeśli oboje narzeczeni nie są naszymi parafianami)

– Dokumenty z USC (w przypadku ślubu konkordatowego tzn. pociągającego za sobą skutki w prawie cywilnym).

Dodatkowo:

– Odpis aktu zawarcia małżeństwa (jeśli zawarto już kontrakt cywilny);

– Świadectwo śmierci poprzedniego współmałżonka (wdowy i wdowcy).

Dane osobowe dwóch pełnoletnich świadków uroczystości należy podać w tygodniu poprzedzającym ślub.

Ksiądz dyżurny udzieli pozostałych informacji związanych  z wygłoszeniem zapowiedzi oraz  dotyczących liturgii sakramentu.

Szczegółowe informacje o kursie przedmałżeńskim w zakładce Kurs Przedmałżeński.