Profanacja świątyni i Najświętszego Sakramentu w Klembowie


kościół w KlembowieWielebni Kapłani,
Osoby Życia Konsekrowanego,
Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie,

Jedną z wyjątkowych świątyń naszej Diecezji jest kościół Św. Klemensa w Klembowie. Ewangelizacja tej okolicy była bardzo wczesna, już w 1357 roku istniała tu parafia. Obecna świątynia to dar generała Franciszka Żymirskiego, bohatera Insurekcji Kościuszkowskiej, Legionów Polskich i Powstania Listopadowego, odznaczonego krzyżem Virtuti Militari. W tej świątyni Helena Kowalska, późniejsza Św. Siostra Faustyna, złożyła prywatny ślub czystości w oktawie Bożego Ciała w 1925 roku (między 19 a 25 czerwca).

Dziś muszę Wam przekazać bolesną wiadomość o nocnym włamaniu z 21 na 22 maja, do tegoż kościoła, dewastacji wyposażenia i profanacji Najświętszego Sakramentu. To nikczemne wydarzenie przypomina podobną profanację, jakiej się dopuszczono zaledwie przed dwoma laty w Halinowie. Policja podjęła działania zmierzające do schwytania sprawców tego karygodnego przestępstwa.

Eucharystia, czyli Najświętszy Sakrament jest dla katolików najczcigodniejszym sakramentem, gdyż w Niej sam Chrystus jest obecny, ofiaruje się za nas oraz jest spożywany. W tajemnicy Eucharystii dokonuje się ustawicznie dzieło naszego zbawienia. Eucharystia jest szczytem i źródłem całego kultu oraz życia chrześcijańskiego. Pozostałe sakramenty i wszystkie inne kościelne dzieła apostolatu mają związek z Najświętszą Eucharystią i ku niej są ukierunkowane (por. kan. 897 KPK).

Przestępstwa popełniane w świątyni są „wyrazem lekceważenia i pogardy dla Kościoła albo stanowią pogwałcenie godności człowieka i społeczeństwa” (Ceremoniał liturgicznej posługi biskupów, Katowice 2013, n. 1086). Naruszanie świętości świątyń, profanacje, świętokradztwa są przejawem upodlenia ich sprawców. Każde targnięcie się na Boga i Jego znaki oznacza upadek człowieka. Kto nie ma szacunku dla Boga, który jest Miłością, ten nie uszanuje żadnej innej wartości.

Dlatego też konsekwencje profanacji Najświętszego Sakramentu należą do kategorii najcięższych: „kto postacie konsekrowane porzuca albo w celu świętokradczym zabiera lub przechowuje, podlega ekskomunice wiążącej mocą samego prawa, zarezerwowanej Stolicy Apostolskiej” (kan. 1367 KPK). Oznacza to, że sprawcy tego czynu, przez sam fakt jego popełnienia, wykluczyli się z Kościoła, a ich rozgrzeszenie jest zarezerwowane Ojcu Świętemu.

W związku z tym zarządzam, że sprofanowany kościół w Klembowie zostaje zamknięty. Dopiero w dniu 29 maja wieczorem będzie tam sprawowany obrzęd publicznego przebłagania i oczyszczenia świątyni, po którym zostanie przywrócony kult. Ponadto zarządzam, aby w najbliższą niedzielę we wszystkich parafiach, po każdej Mszy Świętej z udziałem ludu, odśpiewano suplikacje. Niech to wydarzenie nie tylko poruszy serca całej wspólnoty Kościoła Warszawsko-Praskiego, ale niech zmobilizuje wiernych do obrony czci Eucharystii.

Ufamy, że Bóg, który „tak umiłował świat, że Syna swego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy nie zginął, lecz miał życie wieczne” (J 3, 16), okaże miłosierdzie nam, a zwłaszcza sprawcom tego haniebnego czynu, i nadal będzie obdarzał nas hojnie swym błogosławieństwem.

Warszawa, 22 maja 2013 r.

+ Henryk Hoser SAC
Biskup Warszawsko-Praski