Parafialny Zespół Caritas


Caritas-logoParafialny Zespół CARITAS przy naszej parafii działa nieprzerwanie już od ponad 20 lat. Powołany został na mocy dekretu Dyrektora Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej z dnia 25 października 1992 r. na prośbę proboszcza parafii ks. Eugeniusza Raciborskiego. Od 12 lat PZC ma własny Statut i prowadzi działalność zgodnie z jego zapisami.

Na mocy Statutu PZC jego Przewodniczącym jest Ks. Proboszcz. Funkcję Prezesa PZC pełni Pani Jolanta Dąbrowska, kontakt telefoniczny: 793 382 200, sekretarza – Pani Katarzyna Wronka.

Aktualnie w prace PZC angażuje się czynnie 15 wolontariuszy, w tym 5 osób po świeżo przebytych szkoleniach dla wolontariuszy prowadzonych przez Caritas DWP w okresie wrzesień – listopad 2012 r. Działalność PZC wspiera też kilka osób nie będących członkami czynnymi Zespołu.

Od samego początku, działalność PZC jest ukierunkowana na pomoc rodzinom: wielodzietnym, biednym, dotkniętym patologią alkoholizmu lub bezrobociem oraz matkom samotnie wychowującym dzieci. W ostatnich latach grono podopiecznych naszego Caritas poszerza się o osoby starsze, chore i samotnie. Aktualnie (marzec 2013 r.) z pomocy naszego PZC korzysta 128 rodzin. Łącznie jest to 406 osób, w tym ok.180 dzieci do lat 14.

Obecnie nasz PZC świadczy pomoc rodzinom z obszaru dwóch parafii w Markach: św. Izydora i NMP Matki Kościoła, odkąd w 2004 r. nastąpił podział parafii św. Izydora i powstała nowa parafia przy ul. Ząbkowskiej. Do lutego 2012 r. z takiej pomocy naszej Caritas korzystały również 24 rodziny (126 osób) z parafii MB Królowej Polski w Pustelniku.

Od początku swojej działalności w parafii, PZC czynnie i regularnie współpracuje z Caritas DWP poprzez włączanie się we wszystkie akcje i przedsięwzięcia organizowane przez Caritas Diecezjalną. Od 10 lat trwale współpracuje również z Bankiem Żywności, skąd pozyskuje krótkoterminową żywność dla swoich podopiecznych. Natomiast od 9 lat (od 2004 r.) na szeroką skalę uczestniczy w unijnym i ogólnopolskim programie żywnościowym PEAD = Pomoc UE dla najuboższej ludności krajów WE. Tylko w 2012 r. w ramach tego programu PZC rozdał 37 460,00 kg żywności dla ok. 400 osób w skali miesiąca.

20-letnią tradycję mają już paczki świąteczne przygotowywane przez PZC  dla (obecnie) 140 dzieci i 40 osób samotnych z okazji świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy. Prawie równie długo bo od 17 lat są organizowane letnie kolonie z Caritas dla ok. 100 dzieci oraz akcja szkolna „Z uśmiechem do szkoły”, której celem jest pomoc rodzicom w wyposażeniu dzieci w  niezbędne przybory szkolne i plecaki dla ok. 140 dzieci od klas „O” szkoły podstawowej do 3 klas szkół ponadgimnazjalnych.

Jest też szereg innych form i sposobów świadczenia pomocy podopiecznym naszego PZC, jak choćby 2-3 razy w roku paczki ze środkami chemicznymi i higieny osobistej dla wszystkich rodzin, pomoc „pieluchowa” dla najmłodszych dzieci, pomoc finansowa w zakupie leków dla dzieci i kontynuowaniu ich leczenia, pomoc w pozyskiwaniu odzieży i obuwia zwłaszcza dla przedszkolnych i szkolnych dzieci, w realizacji domowych opłat oraz w różnych innych losowych sytuacjach.

Wśród podejmowanych dzieł i akcji mających na celu pozyskanie środków na pomoc potrzebującym warto wymienić: niedzielne kwesty do puszek, rozprowadzanie świec wigilijnych, paschalików i świec ozdobnych, ozdób świątecznych, stroików i świec, akcję „Jałmużna wielkopostna” i „Baranki chlebowe”.

Mobilizacją do aktywności członków PZC są słowa Chrystusa: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25, 40). Winne one stanowić życiowe credo każdego chrześcijanina. Ewangeliczne wezwanie do miłości bliźniego – szczególnie osób ubogich, chorych, słabych i spychanych na margines życia społecznego nie straciło bowiem nic ze swojej aktualności. Prosimy o wsparcie duchowe i materialne podejmowanych przez nas dzieł miłosierdzia. Mile widziani są kolejni wolontariusze, którzy zechcą się zaangażować w dzieło pomocy najbardziej potrzebującym.

logo

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 – 2020

PODPROGRAM 2016

Parafia św. Izydora, poprzez działania Parafialnego Zespołu Caritas,  przekazuje pomoc żywnościową w formie PACZEK w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa (PO PŻ) ma się przyczyniać  do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych,  które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

Parafia poprzez działania Zespołu Caritas prowadzi również dodatkowo działania mające na celu włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej), wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

Do tych działań należą: pomoc rodzicom w wyposażeniu dzieci w niezbędne przybory szkolne i plecaki, wycieczki z okazji Dnia Dziecka, dofinansowanie letniego wypoczynku dzieci, akcja „Wirtualna Choinka”, paczki świąteczne ze słodyczami dla dzieci i osób starszych, chorych, paczki ze środkami chemicznymi i pieluchy dla najmłodszych dzieci, pomoc osobom starszym w wypełnianiu rocznego PIT-u, wsparcie finansowe w wykupieniu leków na recepty itp

Poza powyższymi działaniami realizowanymi w ramach działań statutowych organizacji, osoby korzystające z pomocy żywnościowej będą mogły również skorzystać z działań realizowanych przez Bank Żywności SOS w Warszawie i współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w formie:

  1. warsztatów kulinarnych dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów i dietetyków pokazujących różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych,
  2. warsztatów dietetycznych i dotyczących zdrowego żywienia,
  3. warsztatów edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych).